Kazakhstan composers

А.Issakova

«Scherzo»

А.Issakova

«Basso Ostinato»

А.Issakova

«Galop»

А.Issakova

«Quadrille»

А.Issakova

«Round dance»

А.Issakova

«Polka»

А. Issakova

«March»

А. Issakova

«Karatorgai»

А. Issakova

«Gaini»

А. Issakova

«Gakku»

А. Issakova

«Toccata»

A. Isakova

"Folk song"

А.Issakova

«Octave etude: №5»

А.Issakova

«Octave etude: №6»

А.Issakova

«Octave etude: №12»

G. Zhubanova

«Toccata»

G. Zhubanova

«Phantome Image»

G.Zhubanova

«Four preludes»

G.Zhubanova

«Finale of Sonata №1»

G.Zhubanova (Jubanova)

«EVA 3 preludes»

G. Zhubanova

"March"

G. Zhubanova

"Mirages"

G.Zhubanova (Jubanova)

«A legend»

Gaziza Zhubanova

Kui

A. Tolykpaev

"Yapurai"

B. Bayakhunov

"Yskyrma"

G.Zholymbetova

"Balbyraun"

А. Zataevich

«Ainamkoz»

А.Toksanbayev

«Toccata»

V.Zavgorodnyaya

«Legend»

V.Zavgorodnyaya

«After the rain»

V.Zavgorodnyaya

«Lyrical Sonatina»

V.Zavgorodnyaya

«Game in the rain»

V. Zavgorodny

«Where are you?.. - I’m here( Hide-and-seek)»

V. Zavgorodny

«Two girlfriends-chatterboxes»

V. Zavgorodny

«About Chizhik»

V.Zavgorodniy

«Elegy»

V.Zavgorodniy

«The North wind»

E. Brusilovsky

“Kenes kuy”

N.Mendygaliyev

«The steppe»

N.Mendygaliyev

«A legend about dombra»

R.Kali

«Before the spring rain»

R.Kali

Kazakh folk song «Bir Bala». Musical adaptation

R.Kali

"Aliya" dedicated to Sultan Kaliuly and Aliya Erenbay.

R.Kali

Segіz Serі «Naz Konyr». Musical adaptation

R.Kali

Abay Kunanbayev “Kozimnin Karasy”, second edition. Musical adaptation

R.Kali

Maria Egorovna Rekina, Ulebay Anetov «Dudarai. Musical adaptation

R.Kali

Kazakh folk song «Akbakai". Musical adaptation

R.Kali

«Kusni Korlan»

L. Melnikova

«Meditation»

L. Melnikova

«Autumn landscapes Prelude № 3»

L. Melnikova

«Autumn landscapes Prelude № 2»

L. Melnikova

«Autumn landscapes Prelude № 1»

M.Maximov

U.Ibiray «Gakku». Processed

M.Maximov

A.Kunanbayev «Zhelsiz tunde zharyk ay». Processed

Rakhat-Bi Abdyssagin

«Con tempo»

Rakhat-Bi Abdyssagin

«Fleeting Sketches I, II, III»

T.Kazhgaliyev (Kajgaliyev)

«Romantic prelude»

T.Kazhgaliyev (Kajgaliyev)

«Prelude №3»

T.Kazhgaliyev (Kajgaliyev)

«Prelude №1»